Vạn Cổ Đệ Nhất Tiên Tông

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 01:54:22
2:
Tap 002 - 02:00:04
3:
Tap 003 - 02:17:42
4:
Tap 004 - 02:30:42
5:
Tap 005 - 02:23:07
6:
Tap 006 - 02:21:27
7:
Tap 007 - 02:25:30
8:
Tap 008 - 02:35:39
9:
Tap 009 - 02:29:20
10:
Tap 010 - 02:28:33
11:
Tap 011 - 02:25:34
12:
Tap 012 - 02:35:59
13:
Tap 013 - 02:20:56
14:
Tap 014 - 02:02:22
15:
Tap 015 - 02:30:35
16:
Tap 016 - 02:37:13
17:
Tap 017 - 02:45:50
18:
Tap 018 - 02:46:47
19:
Tap 019 - 02:59:30
20:
Tap 020 - 02:45:12
21:
Tap 021 - 02:51:30
22:
Tap 022 - 02:58:57
23:
Tap 023 - 03:04:57
24:
Tap 024 - 02:54:51
25:
Tap 025 - 02:50:23
26:
Tap 026 - 02:55:47
27:
Tap 027 - 03:05:39
28:
Tap 028 - 03:07:45
29:
Tap 029 - 02:51:40
30:
Tap 030 - 03:06:09
31:
Tap 031 - 02:52:58
32:
Tap 032 - 02:53:46
33:
Tap 033 - 03:03:12
34:
Tap 034 - 02:51:23
35:
Tap 035 - 03:00:28
36:
Tap 036 - 02:55:46
37:
Tap 037 - 03:07:45
38:
Tap 038 - 03:12:07
39:
Tap 039 - 03:07:10
40:
Tap 040 - 03:01:20


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Đây là một cái vô địch tông môn, đây là một cái Vạn Cổ tông môn mạnh nhất!
Mạnh nhất Thần Côn Trần Hi xuyên việt dị thế đại lục, đạt được nghịch thiên hệ thống.
Ngươi nói ngươi là Thiên Huyền Thánh Tôn? Cũng tạm được làm cái đệ tử tạp dịch đi.

Hoàng Tuyền Đại Đế? Còn ngủ ngáy, sau này ngươi liền phụ trách dọn dẹp hầm cầu đi.
Cửu thiên đệ nhất Nữ Đế? Hoang Cổ mạnh nhất Ma Thần?
Xin lỗi, chúng ta tông môn đa số là thứ người như vậy.

TH AUDIO · Vạn Cổ Đệ Nhất Tiên Tông