Ta, Nhường Địa Phủ Tái Nhập Nhân Gian

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Diệp Cảnh trùng sinh đến một cái quỷ khí khôi phục thế giới.
Phương thế giới này không có Âm Ti, cho nên Bách Quỷ Dạ Hành, sinh linh đồ thán.
Mà Diệp Cảnh, đã thức tỉnh thiên mệnh Địa Phủ hệ thống.
Tấn thăng làm Tuần Sát Sứ, nửa đêm câu hồn, tà ma cúi đầu.
Tấn thăng làm Thành Hoàng, chấp chưởng một huyện, ** tà lui tránh.

Tấn thăng làm Phán Quan, mặt đen chấp bút, sinh linh đều ở Sinh Tử Bộ.
Tấn thăng làm Diêm La, Diêm Vương để ngươi ba canh chết, ai dám để ngươi sống canh năm?
Tấn thăng làm. . .
Tóm lại, đây là một cái từ không tới có thành lập Địa Phủ, thanh trừng yêu ma, tái tạo trật tự, miệng ngậm thiên hiến, quân lâm thiên hạ cố sự!