Kỷ Nguyên Lê Minh

Main playlist with id Kỷ Nguyên Lê Minh does not exist!Main playlist with id Kỷ Nguyên Lê Minh does not exist! – Thể loại: Tận thế nguy cơ

Khí hậu dị biến, theo thực vật vi phạm lẽ thường sinh trưởng, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh bắt đầu nhanh chóng chuyển biến xấu, vỏn vẹn một năm thời gian, các tòa thành thị bên ngoài đã bị sâm lâm vây quanh, hóa thành một đám cô đảo, càng nghiêm trọng là……