Chủ Thần Đại Đạo

Main playlist with id Chủ Thần Đại Đạo does not exist!Main playlist with id Chủ Thần Đại Đạo does not exist! – Thời Gian – Không Gian – Sáng Thế – Tạo Vật.

Một người bình thường ngẫu nhiên đạt được một viên đến từ dị giới thần cách, dùng nó từ không đến có sáng tạo Chủ Thần Không Gian, siêu thoát chư thiên vạn giới chuyện xưa.