Đệ Nhất Tự Liệt

Main playlist with id Đệ Nhất Tự Liệt does not exist!Main playlist with id Đệ Nhất Tự Liệt does not exist! – Chư vị, ta là biết nói chuyện chân giò, ta trở về.
Đây là một cái chuyện xưa mới. Hạo kiếp sống sót, cuối cùng thấy ánh sáng.

Tác giả “Đại Vương Tha Mạng/Đại Vương Nhiêu Mệnh”