Chân Vũ Thần Đế

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Chân Vũ Thần Đế giới thiệu tóm tắt: Thiên nói, tu luyện Võ Đạo không thể thành thánh, ta liền phá Thiên! Địa nói, chỉ có Luyện Hồn mới có thể Phong Thần, ta liền đạp nát Địa! Ta Lý Mục, càng muốn làm ngoại môn thành Thần đệ nhất nhân!