Cẩu Thả Đến Thiên Hạ Vô Địch Lại Rời Núi

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:20:24
2:
Tap 002 - 03:49:44
3:
Tap 003 - 03:22:02
4:
Tap 004 - 03:22:17
5:
Tap 005 - 03:26:16
6:
Tap 006 - 03:41:49
7:
Tap 007 - 03:47:17
8:
Tap 008 - 03:52:15
9:
Tap 009 - 03:57:30
10:
Tap 010 - 04:00:41
11:
Tap 011 - 04:06:33
12:
Tap 012 - 03:48:39
13:
Tap 013 - 03:43:03
14:
Tap 014 - 04:01:29
15:
Tap 015 - 04:01:33


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên qua đến mạnh được yếu thua hoành hành Tiên Ma thế giới, Vương Lập trở thành Vũ Hóa Tiên Tông tạp dịch đệ tử.
Đồng thời đạt được đánh dấu hệ thống, chỉ cần tại địa phương khác nhau đánh dấu, liền sẽ đạt được các loại khen thưởng.
Tại Trấn Ma Tháp trước đánh dấu, khen thưởng: Thôn Thiên Ma Công.
Tại Vũ Hóa Tiên Điện đánh dấu, khen thưởng: Vũ Hóa Tiên Kinh.

Tại Kiếm Trủng sơn cốc đánh dấu, khen thưởng: Hiên Viên Kiếm.
Cứ như vậy, Vương Lập tiếp tục đánh dấu 300 năm, tu vi đi vào một giới đỉnh phong.
Một ngày, quần ma đột kích, toàn bộ Tiên Tông lâm vào diệt tông nguy cơ.
Vương Lập lấy Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ thân phận hiện thế, một kiếm dẹp yên quần ma, trở thành Tiên Ma lưỡng giới tối cường giả.