Bắt Đầu Rút Kiếm Đánh Dấu Mười Vạn Lần

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần, kiếm phổ tờ thứ nhất, quên mất người trong lòng.

Dương Trần xuyên qua võ đạo đại thế giới, vốn cho là mình đem khô độ cả đời, không ngờ kích hoạt rút kiếm đánh dấu hệ thống.

Rút kiếm một lần đánh dấu thành công, thu hoạch được Bát Cửu Huyền Công!

Rút kiếm bốn mươi lần đánh dấu thành công, thu hoạch được Bạch Thủ Thái Huyền Kinh!

Rút kiếm một trăm lần đánh dấu thành công, thu hoạch được một kiếm định sinh tử!

Đêm dài đằng đẵng, duy kiếm làm bạn, Dương Trần rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, ngày qua ngày, năm qua năm.

Mười năm sau, rút kiếm đánh dấu mười vạn lần, Dương Trần rút kiếm nhập giang hồ, một kiếm sương hàn mười bốn châu!

PS: Sinh tử đều xem nhạt, không qua loa chính là làm! Kịch bản từ mười năm sau bắt đầu!