Thiên Nghịch

Main playlist with id Thiên Nghịch does not exist!Main playlist with id Thiên Nghịch does not exist! – Chuyển niết bàn, thiên huyền chỉ thiên!
Độ sinh tử, rèn luyện linh đan!

Phá càn khôn, vì thấy người kia một mặt;
Chưởng luân hồi, chỉ đổi ngươi miệng cười!