Luyện Thần Lĩnh Vực

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Chưởng phong thất diệu động càn khôn, chân đạp toái giới luyện tinh thần.
Du Hí Chí Tôn Lâm Mộc Vũ, ly kỳ xuyên qua thế giới khác.
Luyện chế Thánh đan thần khí, luyện hóa chung cực võ hồn;
Thức tỉnh có một không hai tuyệt học, danh uy chấn nhiếp thiên hạ.

Mỹ nữ Dược sư, tuyệt sắc Quận Chủ, khuynh quốc Công Chủ, tận cầm Cổ chưởng;
Vạn dặm sơn hà, vô thượng vương tọa, tận đạp dưới chân;
Du Hí Cuồng Long, dị thế tranh bá.