Võng Du Chi Kim Cương Bất Hoại

Main playlist with id Võng Du Chi Kim Cương Bất Hoại does not exist!Main playlist with id Võng Du Chi Kim Cương Bất Hoại does not exist! – Võng Du Chi Kim Cương Bất Phôi – Võng Du Chi Kim Cương Bất Hoại.
Ta từ nhỏ bị cha ta đánh tới đại, hắn cũng không đánh chết ta huống hồ các ngươi?

Đến đến đến, đánh ta một cái thử xem.