Xuyên Qua Chư Thiên Vạn Giới

Main playlist with id Xuyên Qua Chư Thiên Vạn Giới does not exist!Main playlist with id Xuyên Qua Chư Thiên Vạn Giới does not exist! – Mỗi đóa hoa là một thế giới,
Một lá một bồ đề,

Tiếu ngạo, Thiên Long, Phong Vân, Tiên Kiếm, Cổ Kiếm, Thục Sơn, Dương Thần, Hồng Hoang… Xuyên toa Chư Thiên Vạn Giới, ta vì là thế giới chi chủ!