Xoát Tiền Nhân Sinh

Main playlist with id Xoát Tiền Nhân Sinh does not exist!Main playlist with id Xoát Tiền Nhân Sinh does not exist! – Trầm Lãng trùng sinh về thời điểm năm thứ nhất đại học, ngoài ý muốn phát hiện trước khi trùng sinh dưới trò chơi cũng đi theo trùng sinh!
Một cái có thể thông qua treo máy thu hoạch được kim tiền trò chơi hoàn toàn thay đổi Trầm Lãng điếu ti nhân sinh!

LV 1 cấp bậc có thể thu hoạch được mỗi phút đồng hồ treo máy thu hoạch được mười nguyên phúc lợi, ngày nghỉ lễ còn có thể thu hoạch được cày tiền hạn mức bạo kích!
Ngưu bức nhất là có thể thông qua tiêu kim mua sắm các loại thần kỳ vật phẩm, mua mỹ mạo bao con nhộng có thể tăng lên nhan trị mạo như Phan An!