Võ Hiệp Chi Thần Cấp Bộ Khoái

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Cái kia Từ Hàng Tĩnh Trai, họa loạn triều chính, bản Bộ thần mang các ngươi trở về tốt để cho các ngươi biết pháp luật!
Cái kia Loan Loan, dám câu dẫn bản Bộ thần, hôm nay liền đem ngươi và sư phó ngươi cùng nhau mang về nha môn!
Cái kia Thiếu Lâm Tự, dẫn đầu nhiễu loạn quốc gia trật tự, bản Bộ thần đem các ngươi diệt môn, có phục hay không!

Các ngươi nói các ngươi oan uổng ?
Hiệp lấy Võ phạm Cấm, các ngươi hành hiệp trượng nghĩa, hỏi qua chúng ta Lục Phiến Môn à, Lục Phiến Môn mới là chính nghĩa, bản Bộ thần mới là chính nghĩa! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )