Vạn Cổ Đệ Nhất Long

Main playlist with id Vạn Cổ Đệ Nhất Long does not exist!Main playlist with id Vạn Cổ Đệ Nhất Long does not exist! – Thiên Giai Long Mạch? Phệ Thiên Võ Mạch? Dị Chủng Võ Mạch?…
Ta hết thảy đều có
Luyện Đan, Luyện Khí, Minh Văn, Trận Pháp, Phù Triện, Khôi Lỗi?…
Ta hết thảy đều sẽ!

Chính là ta toàn năng.
Chính là ta vô địch.
Ta vì là Long Tộc, vạn cổ thần phục!