Từ La Sát Nhai Bắt Đầu Xưng Bá Trấn Hồn Giới

Main playlist with id Từ La Sát Nhai Bắt Đầu Xưng Bá Trấn Hồn Giới does not exist!Main playlist with id Từ La Sát Nhai Bắt Đầu Xưng Bá Trấn Hồn Giới does not exist! – Cái gì?
Ngươi là Tào gia hậu nhân?
Có được Vũ Thần Khu?

Có thể triệu hoán không chỉ một Thủ Hộ Linh?
Thật có lỗi, ta cái này Hỗn Độn Bá Thể, chẳng những có thể triệu hoán chư thiên thần ma cùng ngàn vạn yêu thú, còn có thể vô hạn tiến hóa, liền hỏi một câu, “Ngươi… Có sợ hay không?”