Tối Cường Tôn Thượng Hệ Thống

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– [Tối Cường Tôn Thượng Hệ Thống!]
Tay trái Nhân Hoàng Kiếm, chân đạp Đại Bằng Điểu, chinh chiến thiên hạ.
Đồng nhan hoàn mỹ, ma quỷ dáng người Ma Tôn tiểu Loli, là Bản Tôn thượng!
Phong hoa tuyệt đại, đẹp như tiên nữ Nữ Nhi Quốc Quốc vương, là Bản Tôn thượng!
Thần thánh cao quý, không cho phép kẻ khác khinh nhờn Cửu Thiên Thánh Nữ, cũng là Bản Tôn thượng!
[Cái gì? Có thể mở ra Super Saiyan? Còn có Trái Ác Quỷ có thể ăn! Còn có đủ loại sắc bén Nhẫn Thuật, Địa Bạo Thiên Tinh! Hào Hỏa Diệt Khước! Rinnegan, Mangekyou Sharingan! Còn có Hichigo, Vasto Lorde Ichigo hình thái?]
Đẳng Cấp:

Chiến Đồ, Chiến Sĩ, Chiến Linh, Chiến Tôn, Chiến Vương, Chiến Thánh, Chiến Tiên, Chiến Thần, Chiến Tổ, Đại Chiến Thần.
Hạ Vị Tiên Thiên cảnh, Thượng Vị Tiên Thiên cảnh, Thiên Cấp Tiên Thiên cảnh, Thánh Cấp Tiên Thiên cảnh, Đại Thánh Cấp Tiên Thiên cảnh, Tạo Hóa Cấp Tiên Thiên cảnh, Tiên Cấp Tiên Thiên cảnh, Đại Tiên Cấp Tiên Thiên cảnh, Quy Nhất Tiên Thiên cảnh, Dung Hợp Tiên Thiên cảnh.
Hạ Vị Chu Thiên cảnh, Thượng Vị Chu Thiên cảnh, Thiên Vị Chu Thiên cảnh, Đại Thiên Vị Chu Thiên cảnh, Thánh Cấp Chu Thiên cảnh, Đại Thánh Cấp Chu Thiên cảnh, Tạo Hóa Cấp Chu Thiên cảnh, Tiên Cấp Chu Thiên cảnh, Đại Tiên Cấp Chu Thiên cảnh, Quy Nhất Chu Thiên cảnh, Dung Hợp Chu Thiên cảnh.
Hạ Vị Chân Chủ, Thượng Vị Chân Chủ, Thiên Vị Chân Chủ, Vương Cấp Chân Chủ, Đế Cấp Chân Chủ, Thánh Cấp Chân Chủ, Tiên Cấp Chân Chủ, Thần Cấp Chân Chủ, Tạo Hóa Chân Chủ
Hạ Vị Thiên Chủ, Thượng Vị Thiên Chủ, Thánh Vị Thiên Chủ, Thần Cấp Thiên Chủ, Vương Cấp Thiên Chủ, Đế Cấp Thiên Chủ, Hỗn Độn Thiên Chủ, Tiên Cấp Thiên Chủ, Tạo Hóa Thiên Chủ
Sơ Giai Thiên Thê cảnh, Trung Giai Thiên Thê cảnh, Cao Giai Thiên Thê cảnh, Thánh Giai Thiên Thê cảnh, Thần Giai Thiên Thê cảnh, Viên Mãn Thiên Thê cảnh, Đại Viên Mãn Thiên Thê cảnh
Tiểu Thiên Cơ cảnh, Đại Thiên Cơ cảnh, Siêu Cấp Thiên Cơ cảnh, Thần Cấp Thiên Cơ cảnh, Thánh Cấp Thiên Cơ cảnh, Càn Khôn Thiên Cơ cảnh, Chưởng Khống Thiên Cơ cảnh, Tạo Hóa Thiên Cơ cảnh…
Phong Hoàng cảnh, Xưng Đế cảnh, Chân Hoàng cảnh, Thần Cấp Chân Hoàng cảnh, Chân Đế cảnh, Thần Cấp Chân Đế, Đế Hoàng cảnh, Vương cảnh, Địa Vương cảnh, Thiên Vương cảnh, Bất Hủ Thiên Vương cảnh…
Ngự Thiên cảnh, Ngự Càn cảnh, Ngự Linh cảnh, Ngự Không cảnh, Ngự Nguyên cảnh, Ngự Thánh cảnh, Ngự Ma cảnh, Ngự Tiên cảnh, Ngự Thần cảnh…