Toàn Vũ Trụ Đều Là Bạn Tốt Của Ta

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Hán Việt: Toàn vũ trụ đô thị ngã hảo hữu
Hơn phân nửa đêm, WeChat thăng cấp, vớt toàn bộ vũ trụ cái chai, thêm toàn vũ trụ bạn tốt, một khi đắc tội ta, không phải trên trời dưới đất, mà là toàn bộ vũ trụ cũng chưa người cứu đến điểu ngươi!

Giang Đạo Ly vớt cái chai, thêm bạn tốt, đem Tiên giới, phương Tây chư thần, siêu cấp khoa học kỹ thuật văn minh, dị giới Thiên Ma, đều kéo đến một cái trong đàn, sẽ là thần mã kết quả?
Ngọc Đế: “Đậu má, đàn chủ là chúng ta, các ngươi phương Tây thế giới, dị giới Thiên Ma gì đó, cho trẫm điệu thấp điểm, tiểu tâm đá ngươi!”
“Không tồi, đàn chủ là chúng ta Đông Phương Tiên giới.”