Toàn Cầu Dị Biến: Bắt Đầu Trăm Vạn May Mắn Giá Trị

Main playlist with id Toàn Cầu Dị Biến: Bắt Đầu Trăm Vạn May Mắn Giá Trị does not exist!Main playlist with id Toàn Cầu Dị Biến: Bắt Đầu Trăm Vạn May Mắn Giá Trị does not exist! – Toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, thiên đạo phần mềm bởi vì vận mà sinh!
Chu Hạo bắt đầu thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra một trăm linh tám tầng Long Tượng Bàn Nhược Công. . .

Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn đến làm ấm giường!
Mà tại cái này yêu tộc, Trùng tộc hoành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. . .