Thông Thiên Tiên Lộ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– “Âu Dương đại sư, cầu ngài cho ta rèn đúc cái Thần khí đi! Điều kiện ngài mở!”
“…”
“Âu Dương đại sư, ta biết toàn thiên hạ liền ngài có thể rèn đúc bảy thuộc tính Thần khí, mời ngài tác thành!”
“…”
“Âu Dương đại sư, ngài…”
“Âu Dương em rể ngươi! Lão Tử họ Âu!”

“Hừm, thuộc tính kém một chút, thêm chút cái gì đây! Đến điểm hút máu, hút ma, toàn phòng… Trở lại cái băng hỏa hai thuộc tính kỹ năng cái gì, trở lại…”

“Chuyện này… Đây là Thần khí sao? Là muốn nghịch thiên rồi sao?”

Đây là một cái có thể tùy ý rèn đúc cùng tu bổ trang bị thuộc tính, kỹ năng tiểu nhân vật cố sự!
Trồng ruộng một chút, đánh nhau một chút, thế giới muốn hòa bình!