Thiên Khiển Chi Tâm

Main playlist with id Thiên Khiển Chi Tâm does not exist!Main playlist with id Thiên Khiển Chi Tâm does not exist! – Như sinh vi cây rừng, ta đem làm vui sướng dùng hướng quang vinh. Như sinh vi U Thảo, ta đem làm thê thê mà dao động lục.
Coi như là một căn Tiểu Thảo, cũng không cần hâm mộ đại thụ to lớn cao ngạo che trời, ta y nguyên có thể trưởng thành một mảnh bích lục

Đức Lỗ Y chi tâm, tựu là tự nhiên