Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Đạo

Main playlist with id Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Đạo does not exist!Main playlist with id Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Đạo does not exist! – Một cái liên quan tới Thần giới Thần Vương bí mật!
Một cái liên quan tới chín thanh thần kiếm truyền thuyết!

Tạo ra được một vị thông thiên triệt địa, vạn cổ vô địch Kiếm đạo cường giả vô địch!
Ta chi kiếm đạo. . . Chính là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo!