Thiên Cơ Điện

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– ✅✅✅ Tại lịch sử trần ai bên trong, từng có vô số vĩ ngạn thân ảnh khởi lạc.
Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem này vô số vĩ đại giẫm tại dưới chân.
Bằng vào không chỉ là Vô Song vĩ lực, thêm có vô biên trí tuệ.

Đây là một cái người báo thù cố sự, chân chính báo thù người, không đại nghị lực không thể vì đó.
Vì chung cực chi mộng, Ninh Dạ dứt khoát lựa chọn bỏ xuống hết thảy, đối mặt kia khiến người tuyệt vọng cao sơn.
Hết thảy, theo địa ngục độ khó khăn mở đầu!✐