Thế Giới Xuyên Qua

Phương Lập An đã trải qua bốn lần thai xuyên, thẳng đến thế giới thứ tư, hệ thống đột nhiên online. Tới nha ~ sung sướng nha ~~ dù sao có bó lớn thời gian ~~~ Gỡ mìn: 1, bổn văn có nhanh có chậm, 2, có thế giới có nam chủ, có thế giới vô CP, 3, hệ thống văn, nhưng hệ thống ra tới vãn, sử thượng nhất không tồn tại cảm – — Các thế giới xuyên qua 【1, thập niên 60 đầu xuyên 】 (cường đẩy) 【2, cổ đại sinh hoạt ký sự 】 (gỡ mìn, phi làm ruộng, viết không tốt lắm, có điểm kia gì) 【3, ta là một cái người mù 】 (gỡ mìn, bàn tay vàng quá lớn, cảm tình diễn rất quái lạ, thận nhập) 【4, Cảng Thành hào môn thiên kim 】 【5, ta ở trên biển dưỡng oa 】 […]