Thanh Huyền Đạo Chủ

Main playlist with id Thanh Huyền Đạo Chủ does not exist!Main playlist with id Thanh Huyền Đạo Chủ does not exist! – Cái gì gọi là đạo chủ ?

Đáp: “Thập phương vô ảnh tượng, lục đạo tuyệt hành tung. Khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung.”