Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến

Main playlist with id Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến does not exist!Main playlist with id Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến does not exist! – Ngã Đích Thân Thể Biến Dị Liễu – Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến.
Đinh!
Ngươi dạ dày bắt đầu biến dị!
Biến dị thành công, thu hoạch được kỹ năng: Miệng đầy thơm ngát, đặc hiệu: Hấp dẫn + 10, có thể để cho tâm thần người an bình an bình, đắm chìm trong đó!!
Ngài thận bắt đầu biến dị!
Biến dị thành công, thu hoạch được kỹ năng: Liên chiến không ngớt, đặc hiệu: Chiến đấu + 20, bền bỉ + 20.

Đinh!
Ngài họa mi chính tại biến dị!
Biến dị thành công, chiều dài + 10…
“Đừng, lại dài liền muốn dài bước đến dạ dày a a a!”
Sở Phàm vội vàng nói.
(Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ mô phỏng.)