Thái Thượng Hồn Đạo

Main playlist with id Thái Thượng Hồn Đạo does not exist!Main playlist with id Thái Thượng Hồn Đạo does not exist! – Ta ngông cuồng thời gian, vì là, thiên chỉ đến như thế, đạo chỉ đến như thế! Hủy tận sở kiến chi thiên, diệt chi sở kiến chi đạo, toại ta tự xưng Thiên Mệnh, sáng tạo bí thuật “Thiên”, lấy ta chi sở ngộ, chưởng khống thiên hạ vạn vật, ta niệm chi động, vì thiên hạ động! Ta niệm chi sát, Hủy Thiên Diệt Địa!