Tây Du Chi Bát Giới Toàn Năng Hệ Thống

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– “Chúc mừng kí chủ, ngươi phao đến Bạch Cốt Tinh, đến kinh nghiệm 66666, Thập Toàn Đại Bổ cốt!”
“Chúc mừng kí chủ, ngươi phao đến Xà Tinh, đến kinh nghiệm 166666 điểm”

“Chúc mừng kí chủ, ngươi phao đến Thất Tiên Nữ, đến kinh nghiệm 666666, Linh Bảo Thất Tiên Nữ cái yếm!”
Sư phụ ngươi yên tâm, mặc kệ là Yêu Nữ ma nữ tiên nữ, toàn bộ giao cho ta Lão Trư đối phó, yêu thú nào cầm thú quái thú, toàn bộ tuỳ theo Đại sư huynh giải quyết!
Lão Sa, ngươi tiếp tục nắm hành lý đi!