Tây Du Chi Bắt Đầu Từ Chối Đại Náo Thiên Cung

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tôn Tiểu Thánh xuyên việt đến Tây Du Thế Giới, hóa thân Tôn Ngộ Không.
Không làm đi lấy kinh công cụ người, xin thề tuyệt không náo Thiên Cung.
Ngưu Ma Vương: Hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều Tam Giới.
Tôn Tiểu Thánh: Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!

Hệ thống: Từ chối đại náo thiên cung lần thứ nhất, khen thưởng hỗn độn Tiên Thiên Chí Bảo 【 Phệ Hồn Thương)!
Ngọc Đế: Cái kia hầu tử làm sao còn chưa tới náo Thiên Cung, phía tây đến nhắc nhở ba lần.
Chúng Thần: Bệ hạ, cái kia Tôn Ngộ Không, đã thành thánh! Ngàn vạn, đừng để cho hắn đến!