Thâm Không Chi Hạ

22/03/2021 teppiesq 0

– “Đây là một viên bình thường nhất hằng tinh, khoảng cách ta ước chừng 4.37 năm ánh sáng.” “Quay chung quanh hằng tinh đệ […]