Thiên Tuyển Giả Du Hí

11/01/2021 teppiesq 0

– Đây là một mảnh bị ‘Thiên Đạo’ sở ảnh hưởng thế giới. Bị ‘Thiên Đạo’ lựa chọn người, gọi Thiên Tuyển giả. Thiên Tuyển […]