Vạn Cổ Tà Đế

02/03/2020 teppiesq 0

– Thiếu niên Tà Thiên, vận mệnh nhiều thăng trầm, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, chư giới muốn trảm. Xông Cửu Châu, giết phá […]