Long Huyết Vũ Đế

21/04/2020 teppiesq 0

– Thiếu niên thiên tài chịu khổ biến cố, tu vi không tiến vào, người người ức hiếp, may mắn được Khốn Thiên Thăng Long […]

Đấu Vũ Càn Khôn

06/02/2020 teppiesq 0

– Long Châu hiện thế, chu nguyên rối loạn, ngũ đại phong hào Chí Thánh cường giả, mỗi người tranh đoạt đến một viên Long […]