Vũ Vương

20/05/2020 teppiesq 0

– Dùng võ nhập đạo, Đạp Hư Lăng Thần, ta chính là Vũ Vương chi Vương! Mộ Hàn là một đứa con riêng bị bỏ […]