Thông Thiên Đế Tôn

19/04/2020 teppiesq 0

– Trốn tránh ẩn núp, cũng không thể ngăn cản gia viên tiêu vong! Cầu nguyện vô dụng, chỉ có thể đại sát tứ phương! […]