Cầu Ma Diệt Thần

09/02/2021 teppiesq 0

– “Giết ngươi, cần gì hai mươi năm? Hai năm là đủ!” Tại vô pháp địch nổi tồn tại trước mặt, hắn ưng thuận cái […]

Vạn Đạo Kiếm Tôn

01/03/2020 teppiesq 0

– Đoạt thiên địa tạo hóa, trúc vô thượng thần công. Thiếu niên Kiếm Vô Song, người mang Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, tự học […]