Cổ Chân Nhân

14/03/2020 teppiesq 0

– Người là vạn vật chi linh, Cổ là thiên địa chân tinh Tam quan bất chính, ma đầu tái sinh. Chuyện về một người […]

Chí Tôn

01/03/2020 teppiesq 0

– Trong thế giới thần kỳ này, người người có tiên năng, bồi dưỡng yêu thú, điều khiển yêu binh, đào tạo yêu thực, lấy […]