Bạch Hoàn Đấu La

21/05/2021 teppiesq 0

– “Tên của ta là Nhạc Bạch, hư hư thực thực Xuyên Việt giả, là cái treo tất.” “Ta tại Võ Hồn điện làm danh […]