Sát Vương

18/02/2020 teppiesq 0

– Luyện Yêu Thối Ma Hồ, thu người nào vào trong người đó sẽ trở thành con rối. Nhưng con rối này tuy lưu lại […]