Diệt Vận Đồ Lục

20/05/2021 teppiesq 0

– Tu tiên mịch trường sinh, nhiệt huyết nhâm tiêu dao, đạp liên duệ ba địch kiếm cốt, bằng hư ngự phong tố thánh hồn!

Võ Đạo Tông Sư

10/09/2020 teppiesq 0

– Võ đạo trong thế giới này không chỉ là truyền thuyết mà nó được tất cả mọi người luyện tập. Sau khi trải qua […]