Ta Lấy Âm Phủ Trấn Dương Gian

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Âm phủ sơ thành, trật tự hỗn loạn, có dương gian đại năng tùy ý tiến nhập âm phủ, mang đi thân hữu hồn phách, sửa đổi sinh tử sổ ghi chép, khiến cho hoàn dương.
Kia tình hình đại khái là như vậy:
Nào đó đại năng: Âm ti, sinh tử sổ ghi chép lấy ra, cầm ta cụ dương thọ cộng thêm nghìn năm.
Ngày hôm nay, Lạc Thiên thức tỉnh âm phủ trật tự hệ thống, bảo vệ âm phủ trật tự, xây dựng âm phủ, giám sát dương gian!
Sau đó, hết thảy cũng thay đổi!
Vương Cảnh Quỷ hồn: Ta sinh tử sổ ghi chép phía trên đã gia tăng nghìn năm dương thọ, vì sao còn muốn câu ta hồn phách?
Câu hồn người: Sự tình của ngươi bị phát hiện rồi, Lạc Thiên đại nhân khấu trừ ngươi hai ngàn năm dương thọ.

Hỗn Nguyên đại năng: Ta đã cùng phủ quân gọi qua, vì ta nhi kéo dài tánh mạng vạn năm, vì sao còn muốn câu con ta hồn phách?
Câu hồn người: Phủ quân tự tiện sửa đổi sinh tử sổ ghi chép, đã bị Lạc Thiên đại nhân ngay tại chỗ hành quyết.
Hỗn Nguyên đại năng: …
Âm phủ thành lập, thiết lập Thập Điện, che Cửu U, định luân hồi, hóa lục đạo, giám sát dương gian!
Âm phủ cảnh giới: Âm binh, La Sát, Dạ Xoa, Tu La, Vương Cảnh, Hoàng Cảnh, Hỗn Nguyên Bất Diệt, Đại Đế.
Dương gian cảnh giới: Ngưng khí, Hóa Thần, Quy Nhất, Chân Vũ, Vương Cảnh, Hoàng Cảnh, Hỗn Nguyên Bất Diệt, Đại Đế.