Ta Có Một Cái Bảng Thuộc Tính

Main playlist with id Ta Có Một Cái Bảng Thuộc Tính does not exist!Main playlist with id Ta Có Một Cái Bảng Thuộc Tính does not exist! – Ngô Dụng
Tuổi tác : 26
Thực lực : Ngự linh đồ
Thể chất : 3.8
Linh lực : 3. 6
Công pháp : Trang thứ ba Ngự linh giả cơ sở tâm pháp (tiểu thành) độ thuần thục : 34 ∕ 500

Man Ngưu quyền (tiểu thành) độ thuần thục : 12 ∕ 500
. . .
Nhìn xem chính mình bàn tay vàng, Ngô Dụng biết, hắn muốn trâu bò!