Oa tại Sơn Thôn

06/09/2020 teppiesq 0

– Dã trư núi, lang nhai lĩnh, kỳ huyễn cốc, thụ hải sơn, quỷ kiến sầu; Vương Bất Bình lấy được không gian, trở lại […]

Thần Võ Bát Hoang

24/08/2020 teppiesq 0

– Công pháp cùng vũ kỹ tu luyện bảy đại cảnh giới: Nhập môn, mới thành lập, tiểu thành, Đăng Đường, đại thành, Viên Mãn, […]

Ánh Chiếu Vạn Giới

21/08/2020 teppiesq 0

– Một phương kết nối chư thiên tế đàn, một phương hùng vĩ đến không thể tưởng tượng thế giới. Là hấp thu chư thiên […]