Chí Tôn Tu La

25/01/2020 teppiesq 0

– Dùng giết chóc chứng hữu tình chi đạo, lấy máu tươi viết Tu La chi danh! Gian hùng đương đạo, loạn thế thời kỳ, […]