Siêu Cấp Dị Thú Hệ Thống

Main playlist with id Siêu Cấp Dị Thú Hệ Thống does not exist!Main playlist with id Siêu Cấp Dị Thú Hệ Thống does not exist! – Hắn là phổ thông chuyển phát nhanh Tiểu Ca, bị thần bí trò chơi hệ thống chọn trúng, trở thành có thể chưởng khống các loại Sơn Hải dị thú siêu cấp cường giả, mở ra thông hướng Dị Thế Giới tư cách.

Mà lại nhìn hắn như thế nào mang theo mấy con kỳ hoa Thượng Cổ Dị Thú tung hoành các giới, mua chuộc Trân Bảo!
Tác phẩm nhãn hiệu cười vang, trạch nam, hệ thống lưu, vị diện.