Pokemon: Vương Giả Đăng Nhập

Main playlist with id Pokemon: Vương Giả Đăng Nhập does not exist!Main playlist with id Pokemon: Vương Giả Đăng Nhập does not exist! – Dịch Minh bị hệ thống khóa lại, dùng người chơi thân phận đăng nhập Pokémon thế giới.
Có hệ thống hắn, thu được BUG bậc đặc quyền, đồng thời cùng lúc đó, Dịch Minh biết được theo vị diện dung hợp tiến độ, Pokémon sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực!
【 đinh, phát động SSS cấp bậc nhiệm vụ. 】

【 nhiệm vụ ban thưởng: Sáng Thế thần Arceus! 】
P/s: Truyện đã hoàn tất rồi nha!!!!!!!!!!