Phong Thủy Đại Tướng Sư

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Dưỡng Khí, Quan Khí, Định Khí, Thừa Khí, Tu Khí, Vấn Khí, phong thủy tướng sư sáu Đại cảnh giới!
Chính tâm, Tu Thân, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ, tô chín con là một phổ thông phong thủy tướng sư Truyền Thừa người, thế nhưng bởi vì các loại Cơ Duyên, từ đây đi tới Huy Hoàng óng ánh nhân sinh con đường.

Thiết miệng trực đoạn, chọn người tiền đồ,
Đồng miệng trực đoạn, quyết người Phú Quý,
Quý giá miệng trực đoạn, cải mạng người vận,
Sáu bốc, bát quái, tính toán tận Thiên Hạ Sự, trắc khắp cả Thế Gian người!