Nhà Ta Có Nuôi Vài Chỉ Tiểu Yêu Tinh

Main playlist with id Nhà Ta Có Nuôi Vài Chỉ Tiểu Yêu Tinh does not exist!Main playlist with id Nhà Ta Có Nuôi Vài Chỉ Tiểu Yêu Tinh does not exist! – “Louisa, nhớ, ngươi là một cái thiên chân vô tà thuần khiết đáng yêu tiểu yêu tinh!”
“Cheryl, lặng lẽ nói cho chủ nhân, ngươi đem thỏi vàng chôn ở nơi nào”
“Enma, làm yêu tinh phải có đầu có đuôi, làm giày cũng không thể chỉ làm một cái a.”

“Gloria, dùng ngươi ác mộng đi tàn phá địch nhân đi!”
Đây là một cái thợ săn yêu tinh dẫn một đám đáng yêu tiểu yêu tinh tàn phá đô thị cố sự!