Ngự Thú Chư Thiên

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:44:46
2:
Tap 002 - 03:53:34
3:
Tap 003 - 04:02:44
4:
Tap 004 - 03:52:29
5:
Tap 005 - 04:08:09
6:
Tap 006 - 04:26:33
7:
Tap 007 - 04:11:40
8:
Tap 008 - 04:25:34
9:
Tap 009 - 04:18:55
10:
Tap 010 - 04:19:01
11:
Tap 011 - 04:19:21
12:
Tap 012 - 04:05:15
13:
Tap 013 - 04:03:36
14:
Tap 014 - 04:35:31
15:
Tap 015 - 04:23:32
16:
Tap 016 - 04:35:10
17:
Tap 017 - 04:23:53
18:
Tap 018 - 04:35:45
19:
Tap 019 - 04:17:49
20:
Tap 020 - 04:09:43
21:
Tap 021 - 04:27:09
22:
Tap 022 - 04:35:00
23:
Tap 023 - 04:30:25
24:
Tap 024 - 04:54:59
25:
Tap 025 - 04:38:31
26:
Tap 026 - 04:15:19
27:
Tap 027 - 03:59:50
28:
Tap 028 - 04:13:45
29:
Tap 029 - 04:11:33
30:
Tap 030 - 04:22:29
31:
Tap 031 - 04:33:00
32:
Tap 032 - 04:41:17
33:
Tap 033 - 04:30:09
34:
Tap 034 - 04:32:15
35:
Tap 035 - 04:29:15
36:
Tap 036 - 04:23:18
37:
Tap 037 - 04:30:31
38:
Tap 038 - 04:14:01
39:
Tap 039 - 04:29:26
40:
Tap 040 - 04:31:30
41:
Tap 041 - 04:26:08
42:
Tap 042 - 04:46:57
43:
Tap 043 - 04:49:59
44:
Tap 044 - 05:14:45
45:
Tap 045 - 04:54:28
46:
Tap 046 - 04:48:24
47:
Tap 047 - 04:41:55
48:
Tap 048 - 04:32:53
49:
Tap 049 - 04:20:56
50:
Tap 050 - 04:32:34


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Long quy gánh vác núi ngàn trượng, ba tấc con cóc dám thôn thiên.

Quyển sách này nói là một cái Ngự Thú tông đệ tử quật khởi lịch trình, ngàn loại yêu thú, mọi loại thần thông, đông đảo thế giới, đại đạo vô tận. . .

Giới thiệu những truyện đang ra và khá ok do mình làm.

-Đại Càn Trường Sinh – Tiên hiệp chuyên phật tu.

-Ngã Hữu Nhất Khỏa Thần Thoại Thụ (Ta Có Một Gốc Cây Thần Thoại) – Huyền huyễn main xây dựng quốc gia chống cự vạn tộc.

-Ngã Gia Khả Năng Hữu Vị Đại Lão – Huyền huyễn truyện hài hước, main trùm trùng sinh về làm lại từ đầu.

-Mạt Thế Tòng Toàn Cầu Phó Bản Khai Thủy (Tận Thế Theo Toàn Cầu Phó Bản Bắt Đầu) – Khoa huyễn thế giới mở ra các loại phó bản, không qua cửa hoàn mỹ thì phó bản sẽ giáng lâm hiện thực.

-Cựu Nhật Ngự Long – Khoa huyễn ngự thú giống Sủng Mi.

-Siêu Duy Thuật Sĩ – Kỳ huyễn thể loại thám hiểm, khám phá thế giới.

-Phóng Khai Na Chích Yêu Sủng (Buông ra cái kia yêu sủng) – Huyền huyễn thế loại nuôi pet.

-Thiên Đạo Chi Hạ – Kỳ huyễn cùng tác giả bộ Phóng Khai Na Cá Nữ Vu, thể loại yêu ma quỷ quái, chính trị và xây dựng thế lực.

-Ngự Thú Chư Thiên – Tiên hiệp thể loại nuôi pet.

-Ngự Thú Tiến Hóa Thương – Huyền huyễn thể loại nuôi pet (truyện trùm câu chương).