Nghịch Thiên Tà Thần

Tác giả:
Thể loại: , , , , ,
Loại:
Số tập: 79
Trạng thái:
Lượt nghe:
【Tháng: 】【Tuần: 】【Ngày:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:27:40
2:
Tap 002 - 04:35:18
3:
Tap 003 - 04:35:47
4:
Tap 004 - 04:43:46
5:
Tap 005 - 04:29:45
6:
Tap 006 - 04:48:42
7:
Tap 007 - 04:50:37
8:
Tap 008 - 04:48:36
9:
Tap 009 - 04:55:37
10:
Tap 010 - 04:53:25
11:
Tap 011 - 04:49:13
12:
Tap 012 - 04:58:51
13:
Tap 013 - 04:44:15
14:
Tap 014 - 04:45:05
15:
Tap 015 - 04:45:02
16:
Tap 016 - 04:49:36
17:
Tap 017 - 05:04:36
18:
Tap 018 - 04:48:21
19:
Tap 019 - 05:00:10
20:
Tap 020 - 04:58:27
21:
Tap 021 - 05:04:44
22:
Tap 022 - 05:00:46
23:
Tap 023 - 04:59:38
24:
Tap 024 - 04:58:08
25:
Tap 025 - 05:39:58
26:
Tap 026 - 05:31:13
27:
Tap 027 - 05:01:21
28:
Tap 028 - 05:08:31
29:
Tap 029 - 05:24:31
30:
Tap 030 - 05:45:35
31:
Tap 031 - 05:18:27
32:
Tap 032 - 05:02:07
33:
Tap 033 - 05:36:01
34:
Tap 034 - 04:59:50
35:
Tap 035 - 04:54:19
36:
Tap 036 - 04:47:25
37:
Tap 037 - 05:26:06
38:
Tap 038 - 05:25:36
39:
Tap 039 - 04:56:30
40:
Tap 040 - 04:58:49
41:
Tap 041 - 04:56:28
42:
Tap 042 - 05:11:53
43:
Tap 043 - 05:22:12
44:
Tap 044 - 05:15:27
45:
Tap 045 - 05:31:19
46:
Tap 046 - 05:05:39
47:
Tap 047 - 05:03:44
48:
Tap 048 - 05:25:07
49:
Tap 049 - 05:03:29
50:
Tap 050 - 05:06:36
51:
Tap 051 - 05:16:54
52:
Tap 052 - 05:04:00
53:
Tap 053 - 04:56:13
54:
Tap 054 - 05:02:57
55:
Tap 055 - 04:59:42
56:
Tap 056 - 04:47:59
57:
Tap 057 - 04:57:44
58:
Tap 058 - 05:18:49
59:
Tap 059 - 05:07:26
60:
Tap 060 - 05:14:33
61:
Tap 061 - 05:07:50
62:
Tap 062 - 02:10:34
63:
Tap 063 - 03:06:01
64:
Tap 064 - 05:09:39
65:
Tap 065 - 05:02:28
66:
Tap 066 - 04:28:54
67:
Tap 067 - 05:43:57
68:
Tap 068 - 05:06:37
69:
Tap 069 - 05:16:36
70:
Tap 070 - 05:14:58
71:
Tap 071 - 05:32:28
72:
Tap 072 - 03:03:58
73:
Tap 073 - 03:21:56
74:
Tap 074 - 05:24:58
75:
Tap 075 - 04:54:25
76:
Tap 076 - 04:42:34
77:
Tap 077 - 05:17:43
78:
Tap 078 - 04:57:31
79:
Tap 079 - 04:43:07


Player ID does not exist!
– Hắn đứng trên đỉnh cao của tu luyện lại là chưởng quản Thiên Độc Châu, tài trí hơn người được chọn làm người kế thừa Tà Thần huyết. Nhất đại tà thần quân lâm thiên hạ!
Huyền Lực đẳng cấp: Sơ Huyền cảnh, Nhập Huyền cảnh, Chân Huyền cảnh, Linh Huyền cảnh, Địa Huyền cảnh, Thiên Huyền cảnh, Vương Huyền cảnh, Bá Huyền cảnh, Quân Huyền cảnh, Thần Huyền cảnh…

Huyền khí đẳng cấp: Phàm khí, Thứ Huyền khí, Chân Huyền khí, Linh Huyền khí, Địa Huyền khí, Thiên Huyền khí, Vương Huyền khí, Bá Huyền khí, Quân Huyền khí, Thần Khí…
Huyền thú đẳng cấp: Phàm thú, Thứ Huyền thú, Chân Huyền thú, Linh Huyền thú, Địa Huyền thú, Thiên Huyền thú, Vương Huyền thú, Bá Huyền thú, Quân Huyền thú, Thần Thú…